مزایا

مزایای خریداران:

1. شرکت در قرعه کشی روزانه ، فصلی و دوره ای داریس و دریافت جایزه به شرح ذیل:
  • روزانه ۱۰ میلیون ریال به یک نفر از خریداران
  • هر فصل یک خودرو به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال به یکی از خریداران
  • هر دوره ده میلیارد ریال ( ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) به یک نفر
2. عضویت در شبکه فروشگاهی داریس و استفاده از امتیازات باشگاه مشتریان
3. استفاده از ظرفیت فروشگاههای آنلاین که تمام اعضا میتوانند از آن استفاده کنند