برندگان

به اطلاع برندگان محترم جوایز شبکه فروشگاهی داریس می رساند جهت دریافت جوایز خود لطفاً اطلاعات مورد نیاز را به آدرس info@daris.group ایمیل و یا به شماره 09904060790 واتساپ نموده و یا عدد 4060 را به شماره پیامکی 30001442 بفرستید تا اطلاعات بیشتری را دریافت نمایید. اقدامات و اطلاعات مورد نیاز جهت دریافت جایزه نقدی برندگان داریس:
  • مراجعه به نزدیکترین شعبه موسسه اعتباری کوثر و افتتاح حساب داریس
  • اخذ کارت بانکی داریس کوثر
  • ارسال شماره حساب و شماره کارت بانکی داریس کوثر
  • ارسال شماره تلفن همراه
  • ارسال تصویر کارت بانکی که با آن در قرعه کشی شرکت نموده و برنده شده اند (جهت استعلام و اخذ تایید از بانک مربوطه)

برندگان قرعه‌کشی‌ها


لیست برندگان قرعه‌کشی‌های داریس:
برندگان آذر ۱۳۹۷
تاریخشماره کارت بانکینام و نام خانوادگینوع جایزهوضعیت مدارکوضعیت واریز جایزه
۱ آذر - ۱۳۹۷628023******1256جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲ آذر - ۱۳۹۷603770*******5373جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۳ آذر - ۱۳۹۷502229*******9542جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۴ آذر - ۱۳۹۷628023*******7628جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۵ آذر - ۱۳۹۷585983*******3875جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۶ آذر - ۱۳۹۷505801*******3592مهدی نجفی دولت سراجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریستکمیل شدواریز شد
۷ آذر - ۱۳۹۷603799*******8067جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۸ آذر - ۱۳۹۷502229*******9001جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۹ آذر - ۱۳۹۷504172*******8224جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۰ آذر - ۱۳۹۷639599*******2484جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۱ آذر - ۱۳۹۷627381*******5977جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۲ آذر - ۱۳۹۷504706*******1194جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۳آذر - ۱۳۹۷636214*******7119جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۴ آذر- ۱۳۹۷610433*******5959جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۵ آذر- ۱۳۹۷603769*******4873جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۶ آذر - ۱۳۹۷589463*******9649جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۷ آذر - ۱۳۹۷589210*******7786جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۸ آذر - ۱۳۹۷502229*******3282جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۹ آذر - ۱۳۹۷589210*******5678جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۰ آذر - ۱۳۹۷589210*******4851جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۱ آذر - ۱۳۹۷610433*******4545جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۲ آذر - ۱۳۹۷628023*******5154جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۳ آذر - ۱۳۹۷504706*******3129جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۴ آذر - ۱۳۹۷603770*******1802جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۵ آذر - ۱۳۹۷610433*******0889جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۶ آذر - ۱۳۹۷622106*******9915جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۷ آذر - ۱۳۹۷585983*******0937جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۸ آذر - ۱۳۹۷603770*******4947جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۹ آذر - ۱۳۹۷603799*******4569جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۳۰ آذر - ۱۳۹۷504706*******4475جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
برندگان آبان ۱۳۹۷
تاریخشماره کارت بانکینام و نام خانوادگینوع جایزهوضعیت مدارکوضعیت واریز جایزه
۱ آبان - ۱۳۹۷603799*******2064جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲ آبان - ۱۳۹۷610433*******9175جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۳ آبان - ۱۳۹۷603799*******0179جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۴ آبان - ۱۳۹۷589210*******1648جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۵ آبان - ۱۳۹۷639346*******2057جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۶ آبان - ۱۳۹۷628023*******8893جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۷ آبان - ۱۳۹۷505416*******9582جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۸ آبان - ۱۳۹۷603769*******5399جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۹ آبان - ۱۳۹۷504172*******0851جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۰ آبان - ۱۳۹۷639599*******6644اشکان کریمی وندجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریستکمیل شدواریز شد
۱۱ آبان - ۱۳۹۷627381*******4410جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۲ آبان - ۱۳۹۷610433*******1692جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۳آبان - ۱۳۹۷639599*******6806عظیم خدرلوجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریستکمیل شدواریز شد
۱۴ آبان- ۱۳۹۷610433*******1435جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۵ آبان- ۱۳۹۷505801*******0570عباس مدیریجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریستکمیل شدواریز شد
۱۶ آبان - ۱۳۹۷603799*******3483جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۷ آبان - ۱۳۹۷585983*******7161جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۸ آبان - ۱۳۹۷621986*******0471جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۹ آبان - ۱۳۹۷589210*******3632جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۰ آبان - ۱۳۹۷502229*******2905جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۱ آبان - ۱۳۹۷502229*******7659جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۲ آبان - ۱۳۹۷610433*******4861جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۳ آبان - ۱۳۹۷603799*******2371جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۴ آبان - ۱۳۹۷603799*******5940جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۵ آبان - ۱۳۹۷639599******4377جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۶ آبان - ۱۳۹۷603769*******6667جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۷ آبان - ۱۳۹۷603799******1252جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۸ آبان - ۱۳۹۷606373******6385جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۹ آبان - ۱۳۹۷589463*******9166جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۳۰ آبان - ۱۳۹۷610433*******6015جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
برندگان مهرماه ۱۳۹۷
تاریخشماره کارت بانکینام و نام خانوادگینوع جایزهوضعیت مدارکوضعیت واریز جایزه
۱ مهر - ۱۳۹۷589463*******6324جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲ مهر - ۱۳۹۷502229*******9822اشرف خبازی یامچیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریستکمیل شدواریز شد
۳ مهر - ۱۳۹۷627381*******3603جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۴ مهر - ۱۳۹۷603799*******6746جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۵ مهر - ۱۳۹۷610433*******4276جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۶ مهر - ۱۳۹۷585983*******5090جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۷ مهر - ۱۳۹۷589210*******1560جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۸ مهر - ۱۳۹۷610433*******1433جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۹ مهر - ۱۳۹۷636214*******4225جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۰ مهر - ۱۳۹۷585983*******1939جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۱ مهر - ۱۳۹۷603799*******2119جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۲ مهر - ۱۳۹۷603799*******0200جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۳مهر - ۱۳۹۷610433*******7710جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۴ مهر- ۱۳۹۷610433*******0504جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۵ مهر- ۱۳۹۷622106*******3897جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۶ مهر - ۱۳۹۷603799*******1797عبداله فتوحی یامچیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریستکمیل شدواریز شد
۱۷ مهر - ۱۳۹۷505801*******8845حسین ملک پور بصراجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریستکمیل شدواریز شد
۱۸ مهر - ۱۳۹۷502229*******4967جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۱۹ مهر - ۱۳۹۷603769*******4038جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۰ مهر - ۱۳۹۷589463*******5276جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۱ مهر - ۱۳۹۷636214*******0065جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۲ مهر - ۱۳۹۷622106*******1069جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۳ مهر - ۱۳۹۷603799*******6919جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۴ مهر - ۱۳۹۷505801*******1145منیره ایرجیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریستکمیل شدواریز شد
۲۵ مهر - ۱۳۹۷603799*******2809جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۶ مهر - ۱۳۹۷603799*******4454جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۷ مهر - ۱۳۹۷505801*******5586طیبه بلوغجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریستکمیل شدواریز شد
۲۸ مهر - ۱۳۹۷627760*******6678جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۲۹ مهر - ۱۳۹۷610433*******5601جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
۳۰ مهر - ۱۳۹۷603799*******2372جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسدر انتظار تکمیل
برندگان شهریور ماه ۱۳۹۷
تاریخشماره کارت بانکینام و نام خانوادگینوع جایزهوضعیت واریز جایزه
۱ شهریور - ۱۳۹۷589463*******7755جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲ شهریور - ۱۳۹۷589463*******6976خدايار عاليپور ارديجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۳ شهریور - ۱۳۹۷628023******2423جعفر كاظمي پيله درقجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۴ شهریور - ۱۳۹۷627381******8215انور شعباني فرجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۵ شهریور - ۱۳۹۷610433******9149ناصر لطفيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۶ شهریور - ۱۳۹۷603769******9098سيدمهدي قاسمی زرقانجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۷ شهریور - ۱۳۹۷585983******0937علي صياميجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۸ شهریور - ۱۳۹۷610433******3253توحيد بدري گوران قشلاقجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۹ شهریور - ۱۳۹۷621986******6031محمد صالح قاسميجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۱۰ شهریور - ۱۳۹۷603799******3411رعنا پناهيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۱۱ شهریور - ۱۳۹۷504172******6642فاطمه طالبيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۱۲ شهریور - ۱۳۹۷504172******9812الهام رستمي خانقاهيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۱۳ شهریور - ۱۳۹۷610433******5214محمد رضا شفاهي سدهيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۱۴ شهریور - ۱۳۹۷603799******3176عليرضا صفدريجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۱۵ شهریور - ۱۳۹۷589210******6733يونس محمدپوركمي آبادجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۱۶ شهریور - ۱۳۹۷606373******3973اصغر غريبجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۱۷ شهریور - ۱۳۹۷610433******3805مصطفي هدايتيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۱۸ شهریور - ۱۳۹۷585983******6642هاتف حاضرينيريجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۱۹ شهریور - ۱۳۹۷585983******7341عباسعلي يعقوبي كهنه دهيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۲۰ شهریور - ۱۳۹۷589210******8290توحيد بدري گوران قشلاقجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۲۱ شهریور - ۱۳۹۷603799******3133محمد تقي قرباني پاشاكلائيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۲۲ شهریور - ۱۳۹۷589463******0215پروين مشروطيايرانجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۲۳ شهریور - ۱۳۹۷589210******4483مرتضي مجرد آقبلاغجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۲۴ شهریور - ۱۳۹۷628023******4860زكيناصر شريجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۲۵ شهریور - ۱۳۹۷585983******7161رضوان آل حيدرجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۲۶ شهریور - ۱۳۹۷639599******9912سجاد ناصر آزادجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۲۷ شهریور - ۱۳۹۷603799******5006سينا عباسيان آبي بگلوجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۲۸ شهریور - ۱۳۹۷603770******3374طه هجرتيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۲۹ شهریور - ۱۳۹۷585983******4047هادي دختجباريجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۳۰ شهریور - ۱۳۹۷610433******1600سيد حبيب ساداتيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۳۱ شهریور - ۱۳۹۷628023******3155سيد محمد هادي اصغريجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
برندگان مرداد ماه ۱۳۹۷
تاریخشماره کارت بانکینام و نام خانوادگینوع جایزهوضعیت واریز جایزه
۱ مرداد - ۱۳۹۷610433******3805مصطفی هدایتیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۲ مرداد - ۱۳۹۷622106*******2779داود صیامیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۳ مرداد - ۱۳۹۷585983*******0937علی صیامیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۴ مرداد - ۱۳۹۷610433*******8534مهدی نجفی دولتسراجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۵ مرداد - ۱۳۹۷610433*******6734امید نژادمهدی سعیدآبادجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۶ مرداد - ۱۳۹۷505785******2068تهمینه جعفریجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۷ مرداد - ۱۳۹۷603769*******1126جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۸ مرداد - ۱۳۹۷610433******9276ایران هادی بیگیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۹ مرداد - ۱۳۹۷636214******7195منصوره صالحیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۱۰ مرداد - ۱۳۹۷627381******3916شکراله شیرخانی درونکلاجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۱۱ مرداد - ۱۳۹۷621986******8719سکینه شفاعت قراملکیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۱۲ مرداد - ۱۳۹۷589463******0268مرتضی حبیبی زیاریجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۱۳ مرداد - ۱۳۹۷585983*******0658شهرام امیرپورالیلهجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۱۴ مرداد - ۱۳۹۷502908******7000لعیا انتظامیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۱۵ مرداد - ۱۳۹۷610433******8874علی رشادت گلهینجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۱۶ مرداد - ۱۳۹۷610433******2310معصومه امیرناصریجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۱۷ مرداد - ۱۳۹۷603799******3468کبری اسمعیلی نوجهدهجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۱۸ مرداد - ۱۳۹۷639346******0915بدری کلباسی اصفهانیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۱۹ مرداد - ۱۳۹۷628023*******1043داود صداقتیکلیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۲۰ مرداد - ۱۳۹۷589210******4114حسين بابانتاججایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۲۱ مرداد - ۱۳۹۷505801******0544نادر دهقاني كندلجيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۲۲ مرداد - ۱۳۹۷603769******2897مينا منافي گلهينجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۲۳ مرداد - ۱۳۹۷589463******2282مهدي ختوانجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۲۴ مرداد - ۱۳۹۷639599******4544الناز قائمي رادجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۲۵ مرداد - ۱۳۹۷585983*******9962خوش آواز لطفیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۲۶ مرداد - ۱۳۹۷589463******0073افسون كيانيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۲۷ مرداد - ۱۳۹۷603799******0715مرضيه يحيائي كاسگريجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۲۸ مرداد - ۱۳۹۷603769******5690اكبر صادق زاده فسقنديسجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۲۹ مرداد - ۱۳۹۷585983*******2030داود صداقتی گلیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۳۰ مرداد - ۱۳۹۷610433*******5641حبیب خدمتکارجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد
۳۱ مرداد - ۱۳۹۷603769******4917محمد مهدي مدرسجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریسجایزه واریز شد