برندگان

برندگان قرعه‌کشی‌ها


لیست برندگان قرعه‌کشی‌های داریس:
برندگان شهریور ماه ۱۳۹۷
تاریخشماره کارت بانکینوع جایزه
۱ شهریور - ۱۳۹۷589463*******1549جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲ شهریور - ۱۳۹۷589463*******6976جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۳ شهریور - ۱۳۹۷628023******2423جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۴ شهریور - ۱۳۹۷627381******8215جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۵ شهریور - ۱۳۹۷610433******9149جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۶ شهریور - ۱۳۹۷603769******9098جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۷ شهریور - ۱۳۹۷585983******0937جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۸ شهریور - ۱۳۹۷610433******3253جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۹ شهریور - ۱۳۹۷621986******6031جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۰ شهریور - ۱۳۹۷603799******3411جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۱ شهریور - ۱۳۹۷504172******6642جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۲ شهریور - ۱۳۹۷504172******9812جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۳ شهریور - ۱۳۹۷610433******5214جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۴ شهریور - ۱۳۹۷603799******3176جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۵ شهریور - ۱۳۹۷589210******6733جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۶ شهریور - ۱۳۹۷606373******3973جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۷ شهریور - ۱۳۹۷610433******3805جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۸ شهریور - ۱۳۹۷585983******6642جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۹ شهریور - ۱۳۹۷585983******7341جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۰ شهریور - ۱۳۹۷589210******8290جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۱ شهریور - ۱۳۹۷603799******3133جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۲ شهریور - ۱۳۹۷589463******0215جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۳ شهریور - ۱۳۹۷589210******4483جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۴ شهریور - ۱۳۹۷628023******4860جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۵ شهریور - ۱۳۹۷585983******7161جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۶ شهریور - ۱۳۹۷639599******9912جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۷ شهریور - ۱۳۹۷603799******5006جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۸ شهریور - ۱۳۹۷603770******3374جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۹ شهریور - ۱۳۹۷585983******4047جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۳۰ شهریور - ۱۳۹۷610433******1600جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۳۱ شهریور - ۱۳۹۷628023******3155جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
برندگان مرداد ماه ۱۳۹۷
تاریخشماره کارت بانکینوع جایزه
۱ مرداد - ۱۳۹۷610433******3805جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲ مرداد - ۱۳۹۷622106*******2779جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۳ مرداد - ۱۳۹۷585983*******0937جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۴ مرداد - ۱۳۹۷610433*******8534جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۵ مرداد - ۱۳۹۷610433*******6734جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۶ مرداد - ۱۳۹۷505785******2068جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۷ مرداد - ۱۳۹۷603799******7230جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۸ مرداد - ۱۳۹۷610433******9276جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۹ مرداد - ۱۳۹۷636214******7195جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۰ مرداد - ۱۳۹۷627381******3916جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۱ مرداد - ۱۳۹۷621986******8719جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۲ مرداد - ۱۳۹۷589463******0268جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۳ مرداد - ۱۳۹۷585983*******0658جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۴ مرداد - ۱۳۹۷502908******7000جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۵ مرداد - ۱۳۹۷610433******8874جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۶ مرداد - ۱۳۹۷610433******2310جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۷ مرداد - ۱۳۹۷603799******3468جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۸ مرداد - ۱۳۹۷639346******0915جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۹ مرداد - ۱۳۹۷628023*******1043جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۰ مرداد - ۱۳۹۷589210******4114جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۱ مرداد - ۱۳۹۷505801******0544جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۲ مرداد - ۱۳۹۷603769******2897جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۳ مرداد - ۱۳۹۷589463******2282جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۴ مرداد - ۱۳۹۷639599******4544جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۵ مرداد - ۱۳۹۷585983*******9962جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۶ مرداد - ۱۳۹۷589463******0073جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۷ مرداد - ۱۳۹۷603799******0715جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۸ مرداد - ۱۳۹۷603769******5690جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۹ مرداد - ۱۳۹۷585983*******2030جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۳۰ مرداد - ۱۳۹۷610433*******5641جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۳۱ مرداد - ۱۳۹۷603769******4917جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس