برندگان

برندگان قرعه‌کشی‌ها


لیست برندگان قرعه‌کشی‌های داریس:
برندگان شهریور ماه ۱۳۹۷
تاریخشماره کارت بانکینام و نام خانوادگینوع جایزه
۱ شهریور - ۱۳۹۷589463*******1549جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲ شهریور - ۱۳۹۷589463*******6976خدايار عاليپور ارديجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۳ شهریور - ۱۳۹۷628023******2423جعفر كاظمي پيله درقجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۴ شهریور - ۱۳۹۷627381******8215انور شعباني فرجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۵ شهریور - ۱۳۹۷610433******9149ناصر لطفيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۶ شهریور - ۱۳۹۷603769******9098سيدمهدي قاسمی زرقانجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۷ شهریور - ۱۳۹۷585983******0937علي صياميجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۸ شهریور - ۱۳۹۷610433******3253توحيد بدري گوران قشلاقجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۹ شهریور - ۱۳۹۷621986******6031محمد صالح قاسميجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۰ شهریور - ۱۳۹۷603799******3411رعنا پناهيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۱ شهریور - ۱۳۹۷504172******6642فاطمه طالبيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۲ شهریور - ۱۳۹۷504172******9812الهام رستمي خانقاهيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۳ شهریور - ۱۳۹۷610433******5214محمد رضا شفاهي سدهيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۴ شهریور - ۱۳۹۷603799******3176عليرضا صفدريجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۵ شهریور - ۱۳۹۷589210******6733يونس محمدپوركمي آبادجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۶ شهریور - ۱۳۹۷606373******3973اصغر غريبجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۷ شهریور - ۱۳۹۷610433******3805مصطفي هدايتيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۸ شهریور - ۱۳۹۷585983******6642هاتف حاضرينيريجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۹ شهریور - ۱۳۹۷585983******7341عباسعلي يعقوبي كهنه دهيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۰ شهریور - ۱۳۹۷589210******8290توحيد بدري گوران قشلاقجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۱ شهریور - ۱۳۹۷603799******3133محمد تقي قرباني پاشاكلائيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۲ شهریور - ۱۳۹۷589463******0215پروين مشروطيايرانجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۳ شهریور - ۱۳۹۷589210******4483مرتضي مجرد آقبلاغجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۴ شهریور - ۱۳۹۷628023******4860زكيناصر شريجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۵ شهریور - ۱۳۹۷585983******7161رضوان آل حيدرجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۶ شهریور - ۱۳۹۷639599******9912سجاد ناصر آزادجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۷ شهریور - ۱۳۹۷603799******5006سينا عباسيان آبي بگلوجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۸ شهریور - ۱۳۹۷603770******3374طه هجرتيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۹ شهریور - ۱۳۹۷585983******4047هادي دختجباريجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۳۰ شهریور - ۱۳۹۷610433******1600سيد حبيب ساداتيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۳۱ شهریور - ۱۳۹۷628023******3155سيد محمد هادي اصغريجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
برندگان مرداد ماه ۱۳۹۷
تاریخشماره کارت بانکینام و نام خانوادگینوع جایزه
۱ مرداد - ۱۳۹۷610433******3805مصطفی هدایتیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲ مرداد - ۱۳۹۷622106*******2779داود صیامیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۳ مرداد - ۱۳۹۷585983*******0937علی صیامیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۴ مرداد - ۱۳۹۷610433*******8534مهدی نجفی دولتسراجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۵ مرداد - ۱۳۹۷610433*******6734امید نژادمهدی سعیدآبادجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۶ مرداد - ۱۳۹۷505785******2068تهمینه جعفریجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۷ مرداد - ۱۳۹۷603799******7230جایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۸ مرداد - ۱۳۹۷610433******9276ایران هادی بیگیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۹ مرداد - ۱۳۹۷636214******7195منصوره صالحیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۰ مرداد - ۱۳۹۷627381******3916شکراله شیرخانی درونکلاجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۱ مرداد - ۱۳۹۷621986******8719سکینه شفاعت قراملکیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۲ مرداد - ۱۳۹۷589463******0268مرتضی حبیبی زیاریجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۳ مرداد - ۱۳۹۷585983*******0658شهرام امیرپورالیلهجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۴ مرداد - ۱۳۹۷502908******7000لعیا انتظامیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۵ مرداد - ۱۳۹۷610433******8874علی رشادت گلهینجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۶ مرداد - ۱۳۹۷610433******2310معصومه امیرناصریجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۷ مرداد - ۱۳۹۷603799******3468کبری اسمعیلی نوجهدهجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۸ مرداد - ۱۳۹۷639346******0915بدری کلباسی اصفهانیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۱۹ مرداد - ۱۳۹۷628023*******1043داود صداقتیکلیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۰ مرداد - ۱۳۹۷589210******4114حسين بابانتاججایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۱ مرداد - ۱۳۹۷505801******0544نادر دهقاني كندلجيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۲ مرداد - ۱۳۹۷603769******2897مينا منافي گلهينجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۳ مرداد - ۱۳۹۷589463******2282مهدي ختوانجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۴ مرداد - ۱۳۹۷639599******4544الناز قائمي رادجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۵ مرداد - ۱۳۹۷585983*******9962خوش آواز لطفیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۶ مرداد - ۱۳۹۷589463******0073افسون كيانيجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۷ مرداد - ۱۳۹۷603799******0715مرضيه يحيائي كاسگريجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۸ مرداد - ۱۳۹۷603769******5690اكبر صادق زاده فسقنديسجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۲۹ مرداد - ۱۳۹۷585983*******2030داود صداقتی گلیجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۳۰ مرداد - ۱۳۹۷610433*******5641حبیب خدمتکارجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس
۳۱ مرداد - ۱۳۹۷603769******4917محمد مهدي مدرسجایزه ۱۰ میلیون ریالی داریس