برندگان قرعه کشی شهریور ماه: ❊ هادی دخت جباری ❊ عباسعلی یعقوبی کهنه ده ❊ علی صیامی ❊ هاتف حاضری نیری ❊ رضوان آل حیدر ❊ پروین مشروطی ایران ❊ خدایار عالی پوراردی ❊ یونس محمد پور کمی آبادی ❊ توحید بدری گوران قشلاق ❊ مرتضی مجرداقبلاغ ❊ سیدمهدی قاسمی زرقان ❊ طه هجرتی ❊ مصطفی هدایتی ❊ محمدرضا شفاهی سدهی ❊ ناصر لطفی ❊ توحید بدری گوران قشلاق ❊ سید حبیب ساداتی ❊ محمدتقی قربانی پاشاکلایی ❊ سینا عباسیان آبی بگلو ❊ علیرضا صفدری ❊ رعنا پناهی برندگان قرعه کشی مرداد ماه ❊ داوود صیامی ❊ منصوره صالحی ❊ خوش آواز لطفی ❊ شهرام امیر پورالیه ❊ علی صیامی ❊ داوود صداقتی گلی ❊ لعیا انتظامی ❊ افسون کیانی ❊ مهدی ختوان ❊ مرتضی حبیبی زیاری ❊ حسین بابا نتاج ❊ بدری کلباسی اصفهانی ❊ محمدمهدی مدرس ❊ اکبر صادقزاده فسقندیس ❊ مینا منافی گلهین ❊ معصوممه امیرناصری ❊ علی رشادت گلهین ❊ ایران هادی بیگی ❊ مصطفی هدایتی ❊ امیر نژاد مهدی سعید آباد ❊ مهدی نجفی دولت سرا ❊ حبیب خدمتکار ❊ کبری اسمعیلی نوجه ده ❊ مرضیه یحیایی کاسگری